Adresa:

Společnost: Gühring s.r.o.

Adresa: Na Pérkách 608

330 21 Líně-Sulkov

Česká republika

Kontakt:

Telefon: +420 378 212 200

Fax:       +420 378 212 220

Web: www.guehring.cz

E-mail: sekretariat@guehring.de

Informace o společnosti

Zmocnění zástupci akcionářů: Dr. Jörg Gühring

Gottlieb Gühring propojil společnost s ručením omezeným (zástupce: Oliver Guhring, Dietmar Pfränger, Bernd Schatz, místo: Albstadt, HRB 400596 okresní soud Stuttgart)

Obchodní rejstřík: 4165 C, Krajský soud v Plzni

IČ: 49194291

DIČ: CZ49194291

Jednatelé společnosti: Josef Mikloš, Michal Mlčoch

 

Řešení sporů se spotřebiteli

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou najdete na https://ec.europa.eu/commission/index_en. Nejsme povinni ani ochotni se účastnit řízení k urovnání sporů před smírčím orgánem spotřebitele.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky

GÜHRING s.r.o. IČ: 49194291, sídlem Na Perkách 608, 330 21 Líně (dále jen „autor“) nepřijímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost, nebo kvalitu informací poskytnutých uveřejněním na svých webových stránkách. Veškeré informace poskytované Autorem na svých webových stránkách mají sloužit pouze pro seznámení se základními informacemi o produktech Autora a nejsou nabídkou či návrhem na uzavření jakékoli smlouvy. Nároky na základě odpovědnosti uplatněné vůči autorovi a týkající se škod materiální a nemateriální povahy způsobené použitím nebo nepoužitím informací poskytnutých na webových stránkách autora, nebo v důsledku použití nesprávných nebo nekompletních informací jsou zásadně vyloučeny za předpokladu, že na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému nebo nedbalostnímu pochybení. Veškeré zveřejňované informace se mohou měnit a nejsou závazné pro žádný subjekt. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, vymazat části stránek, nebo veškeré informace na webových stránkách bez předchozího upozornění nebo publikace dočasně nebo trvale přerušit.

Odkazy

V případě přímých či nepřímých odkazů na webové stránky třetích osob (hyperlinky), které jsou mimo odpovědnost autora, lze závazek odpovědnosti uplatnit pouze tehdy, jestliže by autor měl prokazatelnou aktualizovanou znalost o obsahu takových stránek, a bylo by pro něj technicky proveditelné a přiměřené zamezit jejich použití v případě nelegálního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vytvoření odkazů na webové stránky třetích osob neexistoval na odkazovaných stránkách žádný jemu známý protiprávní obsah kteréhokoli uznaného státu. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí obsah nebo vytváření stávajícího nebo budoucího obsahu odkazovaných/připojených stránek. Z uvedených důvodů se tímto autor výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/připojených stránek, které byly upraveny až po datu první veřejné prezentace obsahu webových stránek autora. Toto tvrzení se vztahuje na všechny odkazy obsažené na webových stránkách vytvořených autorem a také odkazech vložených třetími osobami v oddílech pro návštěvníky, v diskusních fórech, seznamech odkazů, seznamech adres a veškerých dalších formách databází a tam, kde je obsah webových stránek, nastavením autora přístupný a přepisovatelný zvnějšku. Kterýkoli uživatel odlišný od autora, který odkazuje na kterékoli webové stránky, nese výhradní odpovědnost za nelegální, vadný či nekompletní obsah takových stránek, obzvláště nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití nebo zneužití informací takto prezentovaných.

Autorské právo a práva na obchodní známky

Při používání obrázků, grafiky, audio dokumentů, video sekvencí a textů se autor ve všech publikacích, které vytvořil, snaží dodržovat autorská práva, nebo se snaží používat grafiku, audio dokumenty, video sekvence a texty, které nepodléhají autorským právům. Všechny chráněné názvy a obchodní značky uvedené v internetových informacích podléhají bez omezení podmínkám příslušných a platných zákonů o ochranných známkách a vlastnickým právům jejich registrovaných vlastníků. Pouhé zmínění obchodní značky na této webové stránce by nemělo vést k domněnce, že není chráněna právy třetí osoby! Autorské právo na publikovaný materiál uvedený autorem zůstává vlastnictvím autora. Jakékoli reprodukce nebo použití takové grafiky, audio dokumentů, video sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není přípustné bez předchozího výslovného povolení autora.

Ochrana údajů

Jestliže internetové informace obsahují možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (např. e-mailové adresy, jména, adresy), poskytnutí takových údajů uživatel provádí zcela dobrovolně. Využití a platby za veškeré nabízené služby jsou možné (pokud je to technicky možné a proveditelné a současně se nejedná o postup v rozporu s platnou právní úpravou) bez uvedení takových osobních údajů nebo na základě uvedení anonymních údajů nebo jestliže je uveden alias. Použití údajů jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a také e-mailové adresy  poskytnutých třetí osobou v jakémkoli kontextu s obsahem webových stránek autora pro zaslání informací, které nejsou výslovně požadovány, není povoleno. Právní kroky proti zasilatelům nevyžádané pošty v rozporu s tímto zákazem jsou výslovně vyhrazeny.

Právní účinnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti bude považováno jako součást internetových informací, na které vám byl poskytnutý odkaz. Jestliže jakékoli části nebo stati tohoto textu částečně nebo zcela neodpovídají aktuálním právním podmínkám, pak zbývající části dokumentu zůstávají tímto nedotčeny, co se jejich obsahu a platnosti týče.